Støy

Støy er en del av hverdagen, men permanent høyt støynivå kan skade hørselen din. Samtaler blir vanskelig eller umulig, familien din klager på at TV står på for høyt og du får problemer med å bruke telefonen. Skader kan oppstå enten over tid eller ved umiddelbart svært høye eller eksplosive lyder. Likevel; det er den jevne støyen som du ikke legger merke til i hverdagen som kan være mest skadelig. Bruk av maskiner genererer i seg selv uansett støy.

 

Støy helseeffekter


De største yrkesgruppene som utsettes for støy er snekkere, industriarbeidere, mekanikere og montører. De fleste i byggebransjen utsettes for støy.

Helseeffekten av støy for mennesker beror på lydstyrke og lydtrykk. Hørselskader kan oppstå som følge av en hørselsnedsetting, tinitus, piping i ører eller lydoverfølsomhet hvor lyd uansett føles som påtrengende. I tillegg tapes også hørsel selvsagt som med alderen.

Hørselskader

Risikoen med støyskader er proposjonal med mengde støyeksponering og varigheten av den. Arbeidmiljøloven sier at 80dB (A) er å anse som akseptabelt maksimal lydekspoering under åtte timer. På arbeidsplasser der det er behov for å kunne utføre samtaler er nivå for akseptabel bagrunnsstøy ikke mer enn 40dB (AFS 1992).

Når øret belastes med sterke lyder kan man se at de lydfølsomme hårcellene i innerøret ødelekkes. Jo sterkere lyd jo kortere tid for at skaden oppstår. Cellene kan lege seg selv dersom støy ikke varer for lenge eller er for sterk, men etter sterk og langvarig lyd risikerer at hørselen ikke kan bli som før.Skade blir da permanent og gir da altså varig hørselsnedsetting.

En hørselskade som forørsakes av støy går mest utover diskant hørselen, som gjør at man har mest vanskelig for å oppfatte svake lyder og skille lyder ut i fra miljøer med summing.

Midlertidig hørselstap

Støy kan også forårsake midlertidig, reversibel hørselstap. Det kan arte seg som midlertidig propp i øret, tinnitus og hørselsnedsetting. Etter en tid hvile fra lyder bruker symptomene og avta og forsvinne, oftest i løpet av noen dager. Men symptomene er da et faresignal for at man begynner å slite på hørselen sin. Neste gang kan støyskaden bli varig.

Tinnitus

Øresus eller tinnitus er dessverre et vanlig symptom. Det låter da som en konstant pipelyd, tone, tuting, surr og brus. Skaden kan være plutselig fra mye, høye og eksplosive lyder, eller den kan komme gradvis. Over tid merkaer man dette, og da er det gjerne for sent.

Overfølsomhet for lyd

En annen skade som kan oppstå er overfølsommhet for lyd, som innebærer at lyd av ganske overkommelig styrke oppleves som ubehagelig sterk. Noen ganger kan denne komme sammen med Tinnitus.

 

Forvreninging av lyd

En annen type skade er at lyden forvrenges. Til og med lyder som er tydelig hørbare høres med dårligere kvelitet på grunn av en skade i øret. En form for forvringing er å høre lyden dobbelt (dobbelthørende). Den kan være en helt ren tone som oppfattes som to toner i kombinasjoner. Man kan også da høre en disharmoni, altså at samme tone da oppleves i ulike toneleier fra venstre til høyre øret. Dette kan være et handicap når man for eksempel hører på musikk.

 

Arbeidstid


Arbeidtid:

80dB = 8 timer

83dB = 4 timer

86dB = 2 timer

89dB = 1 time

 

Til sammenligning er:

Uønsket bakgrunnsstøy i løpet av natten mellom 28–31dB.

Normal tale 60–70dB.

Treboring mellom 90-105dB.

Motorsag, slagboring ca 100-105dB.

Smertegrense er 125dB.

Støytoleranse av K-faktoren: Forteller deg hvor mye lydtrykknivå kan kaste i en eller annen retning. Selve lydtrykknivå er + - K-faktor.

 

Beskyttelse mot støy


Støyknotroll av unødvendig lyd kan minske eller eliminere skader. Lvoen krever at arbeidsgiver utarbeider og gjennomøfrer et program for bekjempelse av støy, der støynivå overstiger grenseverdien. For daglig støyeksponering ligger den laveste grenseverdien på 80dB (A) og det høyeste 85dB (A). Arbeidsgiver skal følge loven.

Støy-kontroll kan påvirkes av for eksempel som følger:


1. arbeidsmetodikk

2. bruke passende materialer som fører til minst mulig støy

3. følge vedlikeholdsprogram av verktøyet

4. utforming av arbeidsplassen

5. trygg og riktig bruk av verktøy

6. teknisk støyreduksjon, for eksempel demping, isolering, støyvern etc.

7. intensitet og varighet av støyeksponering

8. begrense tiden man utsetter seg for støy

9. personlig hørselsvern

Makita Online